Spaghetti

Ingredients: Organic white rice flour, organic quinoa flour. All ingredients are GMO free.